Thông báo trả sổ đoàn cho sv khóa 43

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  225-TB/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 25 tháng  7 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc trả sổ đoàn Khóa 43 CĐCQ

 
   

 

 

 

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn kỳ 2, năm học 2017-2018 về việc đồng hành cùng sinh viên trong học tập;

Căn cứ khóa học 2015-2018 đã chuẩn bị kết thúc.

BCH Đoàn trường thông báo trả sổ đoàn cho  sinh viên khóa 43 CĐCQ nội dung như sau:

  1. Thời gian trả sổ đoàn

Từ 25 /7/2016 đến 25/8/2018

  1. Địa điểm

Văn phòng Đoàn trường

 

 

Trên đây là thông báo trả sổ đoàn cho  sinh viên khóa 43 CĐCQ. Yêu cầu Bí thư các lớp thực hiện nhanh chóng, đúng thời hạn đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên trong lớp.

                                                                       

Nơi nhận:

-   Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH nhà trường (để b/c);

-   Quận đoàn Hải An (để b/c);

-   Các khoa, trung tâm, chi đoàn (để biết);

-   Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác