Hỗ trợ việc làm Part-time cho sinh viên

Cần 10 sinh viên nhập thông tin khách hàng trên máy tính

  1. Yêu cầu
  • Có trình độ về Tin học.
  • Biết soạn thảo văn bản.
  1. Thời gian làm việc
  • 04 giờ/ngày
  • Làm việc trên máy tính tại công ty
  1. Chế độ
  • Công ty trả 350 đ/ 1 thông tin khách hàng.
  • Thanh toán vào cuối đợt.
  1. Thời gian nhận hồ sơ

Từ 16/12 đến 19/12/2015

Liên hệ văn phòng Đoàn hoặc Phòng Công tác HSSV trường CĐ Hàng hải I, 498 Đã Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, HP. Số điện thoại 0313.765.000 hoặc 0123.997.9999 (gặp Thành)

Lưu ý: Tất cả sinh viên tham gia không mất phí.

Các tin khác